užsiklausyti

užsiklausyti
užsiklausýti 1. klausant užsimiršti; ilgai klausyti: Pati giltinė užsiklausė lakštingalos (ps.) J.Balč. Senis prakalbos užsiklausė, net pypkė iš dantų iškrito J.Paukš. Atsidėjęs klausiau tos pasakos … ir taip užsiklausiau, kad nejutau, kaip mano pažįstamas atsisveikino ir išėjo V.Kudir. Jos svečiai užsiklausė ir užsižiūrėjo . Aš užsiklausiau jojo, užmiršau žaibu lekiančias valandas . 2. pajėgti išgirsti, apsiklausyti: Vaikai tie rėkia, nemožna nė užsiklausýt Bsg. \ klausyti; apklausyti; atklausyti; įklausyti; išklausyti; nuklausyti; paklausyti; perklausyti; praklausyti; priklausyti; razsiklausyti; suklausyti; užsiklausyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • užsiklausyti — užsiklausýti vksm. Jaunuõlis užsiklaũsė mùzikos ir nejùto, kadà draũgas išė̃jo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apklausyti — 1. tr. klausymu ištirti ką nors: Daktaras tuojau priėjo ir apklausė jų širdis Mš. Gydytojas dar kartą davė man vaistų išgerti, apgraibstė, apklausė A.Vien. | refl.: Apsiklausiau: visur tyla Šts. Linkiu Tamstai gerai apsiklausyti, kas ką kalba Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atklausyti — intr. 1. refl. Š iki valios, lig nebenorint klausyti: Ausys yr atsiklausiusios tų kalbų Dr. Čia visokių dainų atsiklaũsom Skrd. Jausmingos jų (mergelių) dainelės, kad, dieną naktį beklausydamas, neatsiklausytai V.Krėv. Silpnutis negalėjo nei į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išklausyti — 1. tr., intr. klausyti iki galo: Grinius išklausė susijaudinusio vaikino J.Dov. Pirma išklausyk mano kalbos, paskum tu sakyk Ėr. Motina, išklausiusi jo prypuolių, tarė M.Valanč. Sodietis, kantriai išklausęs visos skelbėjo tuščios kalbos, tarė Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klausyti — klausyti, klaũso, klaũsė intr. K; SD343,279, R, BPII157, M 1. naudotis klausa, stengtis išgirsti: Klausykite visi, kurie ausis dar turit! V.Mont. Ir svajočiau, ir klausyčiau, kaip dejuoja, verkia vėjas S.Nėr. Dabulis nė klausyti nenorėjo tokių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuklausyti — 1. tr., intr. nugirsti; klausant patirti: Anys toliau paėjėjo, ir aš nebenuklausiau šnekos pabaigos Ds. Taip ar kitaip sakė, aš nenuklausiaũ gerai Rm. Ale kaip jau nuklausė, kad jau tas baubimas ne per toli, tai jis apsisukęs jot BsPIV187. Kiba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paklausyti — intr.; SD385, R 1. kurį laiką klausyti: Sustok kalbėjęs, paklausyk, ką aš pasakysiu J.Jabl. Yra ko paklauso, bet nėra kas kitam pasako (apie plepų žmogų) Ds. Paklausykit paukštelės žaliam vyšnių sodely JV816. Ale tas karalaitis rengėsi ženytis, o …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perklausyti — 1. tr. ištisai ar pakartojamai ko klausyti: Ką jis sakė, viso gerai neperklausiau Vlk. Ta kalba iš naujo reik parklausyti J. Aš dar jų (plokštelių) visų neperklausiau Srj. 2. intr. N klausant apsirikti, nenugirsti. | refl.: Parsiklausė mamytė:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praklausyti — tr., intr. 1. kurį laiką ištisai klausyti: Per visą naktį žmonės praklausė ilgojo pamokslo Vaižg. 2. klausant nenugirsti: Klausėm, klausėm ir praklaũsėm, nepaspėjom užgirst, kaip sakė Krs. klausyti; apklausyti; atklausyti; įklausyti; iškla …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priklausyti — intr. 1. iki valios klausytis: Ko čia nepamatysi, ko čia nepriklausysi! rš. Kiek jin priklaũso visokių kalbų už tokią motiną! Pc. | refl. SD307: Klausės tų dainų ir niekada prisiklausyti negalėjo LzP. Į paupį nuėjęs prisiklausaĩ visokių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”